மனிதகுலம் மேய்ப்பிலிருந்து விவசாயமாக மாறியதிலிருந்து அறுவடைத் திருவிழாக்கள் உலகம் முழுவதும் வெவ்வேறு பெயர்களிலும் வழிகளிலும் கொண்டாடப்படுகின்றன. உலகம் முழுவதும் வாழும் தமிழர்களின் ஆண்டுதோறும் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.

Read more

Wish you all a Happy Pongal!

Team SPPD Jan 13, 2022

Harvest festivals are celebrated around the globe in different names and ways ever since the humankind had turned agrarian from being pastoral.

Read more

Climate Change Disaster Relief

Team SPPD Nov 26, 2021

Similarly, resource-poor and marginalized communities hit by Climate Change induced disasters such as frequent flooding, monsoon failures, drought are also being helped

Read more

Happy Child Covid19

Team SPPD Nov 17, 2021

During this covid pandemic period the Hungry Child project being carried out with the support of Give India has gone a long way in contributing to the overall well being of the children of resource poor communities belonging to the villages here.

Read more

HAPPY DIWALI

Team SPPD Nov 03, 2021

Let us celebrate Diwali the tech way!

Read more

We strive to ensure good standard of education and health for impoverished rural and urban slum children towards their holistic development. This we do through off the school tuitions and nutritional food through Kitchen Garden Promotion.

Read more

More Stories

Feeding Homeless people in Daily Wagers
Created with Sketch.

S.Kaviyarasu

Malavarayanpatti vampan (po)alangudi (Tk)pudukkottai (Dt)